هایکوی شهری (۴)

آنگاه که خط آسمان
از پنجره پیدا نبود،
وقت رفتن است.نظر دهید