واگویه‌ها (۱۲)

شهر پرتحرّک است؛
آری،
حتی برای تباهی نیز
کوشش لازم است،نظر دهید