هایکوی شهری (۱)

آمبولانس گذشت.
در شلوغی خیابان
عابران سهمی برداشتند از مرگ.نظر دهید