هایکوی شهری (۲)

در ترافیک می‌اندیشند
آدم‌های‌ زمانهٔ سرعت؛
مانِشِ محض.نظر دهید