بایگانی ماهانه دی, ۱۳۸۶

مهارجهٔ پیانو

سه شنبه, دی ۴م, ۱۳۸۶

Oscar Emmanuel Peterson
۲۰۰۷ - ۱۹۲۵
“When I sit down to the piano, I don’t want any scuffling.
I want it to be a love affair.”

روزی روزگاری…پینک فلوید…

دوشنبه, دی ۳م, ۱۳۸۶

موسیقی عامه‌پسند ولی جدی - موسیقی‌ای که حرفی و بخصوص اعتراضی برای بیان و گفتن داشت - برای من با پینک فلوید شروع شد. بخواهم دقیق‌تر بگویم آلبوم «دیوار» بود که اولین بار مبهوتم کرد. از آن دوران بیش از پانزده سال گذاشته است و این روزها، باز شروع کرده‌ام به پینک فلوید گوش دادن. […]