بایگانی ماهانه خرداد, ۱۳۹۰

واگویه‌ها (۲۵)

یکشنبه, خرداد ۱۵م, ۱۳۹۰

بیم نابودی می‌رود آن یک مثقال تسلط به زبان مادری را که مایهٔ مباهات پنداشته می‌شد. این جملهٔ پیشین خودش نشانه‌ای است. پیدا کنید غلط‌های انشایی را. مباد که املایی یافت شود که گر چنان باشد، درِ این حُجرهٔ خاک‌آلود گِل باید گرفت.